ECMO til COVID-19-pasienter

Noen COVID-pasienter utvikler akutt respirasjonssvikt og andre akutt hjertesvikt som en del av forløpet sitt. Derson lunge- eller hjertefunskjon blir så kritisk at pasienten ikke vil kunne overleve, og man har indikasjoner på at disse tilstandene kan være reversible er det riktig å vurdere ECMO-behandling. I en situasjon med massetilstrøming av pasienter må man imidlertid vurdere ressursbruk opp mot overlevelsesjanse for hver enkelt pasient, og vi kan fort havne i en situasjon der pasienter som ellers ville ha fått et ECMO-tilbud ikke kan få dette av hensyn til helhetssituasjonen i helsevesenet under COVID-pandemien.

Vår politikk er å foreta en individuell vurdering av de pasientene vi får presentert som er i forværring til tross for optimal konvensjonell respiratorbehandling inklusive muskelblokker og bukleie. Avhengig av ressurssituasjonen vil kriteriene for å komme på ECMO være strengere enn normalt og i en ekstremsituasjon kan det hende at ECMO-behandling ikke kan tilbys i det hele tatt. På samme måte vil man måtte gjøre kritiske vurderinger etter at en pasiente er lagt på ECMO; Dersom ressursene er kritisk begrenset vil bare de som bedømmes til å ha en akseptabel prognose få tilbud om fortsatt ECMO-behandling.

ELSO fører oversikt over antallet COVID-pasienter som legges på ECMO og følger forløpet på disse. Per 22/4-2020 er det lagt på nær 500 pasienter og overlevelsen så langt er 40%. Sykehustid på de pasientene som har overlevd så langt er median 13,5 dager og median ECMO-varighet er 3 døgn. For alle ECMO-tilfeller er median ECMO-tid 8 døgn.

ELSO vedlikeholder også et veiledende dokument som sammenstillinger ECMO-erfaringer så langt i pandemien. Rekomendasjonen per i dag (22. april 2020) er:

«Should ECMO be considered for COVID-19 patients?This decision is a local (hospital and regional) responsibility. It is a case by case decision that should be reassessed regularly based on overall patient load, staffing, and other resource constraints, as well as local governmental, regulatory or hospital policies. If the hospital must commit all resources to other patients, then ECMO should not be considered until the resources stabilize. If the hospital feels that ECMO can be safely provided, then it should be offered to patients with a good prognosis with the use of ECMO, and perhaps to other patients who qualify for ECMO support.  Use of ECMO in patients with a combination of advanced age, multiple co-morbidities, or multiple organ failure should be rare.«

Det advares også mot å starte opp med ECMO på sykehus som ikke har etablert denne behandling fra før av, og det anbefales å sentralisere ECMO-behandlingen til større sentra.

Så langt er det publisert lite på utfallet etter ECMO-behandling for COVID-19-pasienter, og det er for tidlig å forutse hvilken rollle denne behandlingen vil kunne få. Hong et al har publisert en artikkel som oppsumerer de få publikasjonene som har adressert uftfall etter ECMO-behandling.

Det pågår en ELSO-drevet prospektiv/retrospektiv mutisenter kortobservasjonsstudie på pasienter med COVID-19. Studien er bygget opp som en 28-dagers kohortstudie og tar sikte på å beskrive ECMO-varighet, tekniske utfodringer, komplikasjon og overlevelse i ECMO-COVID-19-pasienter.

ELSO har også arrangert et webinair om ECMO i COVID-19-pasienter som er verdt å få med seg.

NRK har publiser denne artikkelen om ECMO ved Covid-19. De forskjellige ECMO-syekhusene beskriver der sin tilnærming til pandemien.