Hvordan går det med pasienter som trenger langvarig ECMO-behandling på grunn av lungesvikt

For mange pasienter med akutt oppståtte lungeproblemer f.eks på grunn av drukning eller aspirasjonspeumoni vil lungefunskjonen hente seg i løpet av få dager, og pasienten kan avvikles fra ECMO. Noen lungetilstander har imidlertid et mer langtrukket forløp og pasienten trenger å ligge på ECMO i flere uker for at lungene skal få mulighet til å tilhele.

Kon et al, fra Baltimore, gikk igjennom et 4-års materiale for å undersøke prognosen til slike pasienter og lete etter prognostiske faktorer for overlevelse (1). De satt skille mellom korttids- og langtids-ECMO-behandling på 3 uker. I dette materialet på 55 pasienter overlevde 73% av langtids-ECMO-pasientene sammenlignet med 57% av de mer kortere ECMO-behandlingsløp til tross for at det ikke var forskjeller i alder, etiologi eller tidligere sykdommer. Det eneste som skilte langtids-ECMO-pasientene fra korttidspasientene var lengden på respiratorbehandling (median 18 vs 4,5 dager) før oppstart med ECMO. Median ECMO-varighet i langtidsgruppen var 36 dager (IQR 24-68) og i korttidsgruppen 8 dager (IQR 4-13,5).

Et uttrekk fra ELSO-registeret gjort av Posluszny et al i 2016 bekrefter at varighet av ECMO-behandling ikke er avgjørende for pasientens endelige prognose (2). De studerte pasienter som hadde hatt behov for mer enn 14 dagers behandling (14-208 dager). 54% av disse pasientene gjenvant tilfredstillende lungefunskjon, 4% ble lungetransplantert (med 50% mortalitet). Total overlevelse til sykehusutskrivelse blant alle lunge-ECMO-pasientene i registeret i denne perioden var 45% og varierte ikke med lengden av ECMO-behandling.

Lindèn et al på Karolinska sjukhustet har studer lungemorfologi og -funksjon i 21 pasienter etter ECMO for alvorlig ARDS (3). De finner mindre lungemorfologiske forandringer enn i andre studier med konvensjonell behandling for ARDS, men mengden av forandringer korrelerer med varigheten av ECMO-behandlingen. Lungefunksjonen og fysisk funksjon post-ECMO var i nedre normalområde, med mer uttalt reduksjon jo lenger pasientene hadde ligget på ECMO. De er antatt at denne sammenhengen reflekterer økende alvorlighetsgrad av den underliggende sykdommen. Pasientene rapporterte subjektive respirasjonsproblemer post-ECMO, men i mindre grad enn i andre studier med konvensjonell ARDS-behandling.

1. Kon ZN, Dahi S, Evans CF, Byrnes KA, Bittle GJ, Wehman B, Rector RP, McCormick BM, Herr DL, Sanchez PG, Pham SM, Griffith BP. Long-Term Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation Support for Acute Respiratory Distress Syndrome. The Annals of Thoracic Surgery. 2015;100(6):2059–2063.

2. Posluszny J, Rycus PT, Bartlett RH, Engoren M, Haft JW, Lynch WR, Park PK, Raghavendran K, Napolitano LM. Outcome of Adult Respiratory Failure Patients Receiving Prolonged (≥14 Days) ECMO. Annals of Surgery. 2016;263(3):573–581.

1. LINDÉN VB, LIDEGRAN MK, FRISÉN G, DAHLGREN P, FRENCKNER BP, LARSEN F. ECMO in ARDS: a long-term follow-up study regarding pulmonary morphology and function and health-related quality of life. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 2009;53(4):489–495.