Pasienten min har alvorlig hjertesvikt

Hjerteinfarktpasienter behandles etter de vanlige regionale retningslinjene for tidlig revaskularisering med vekt på raskeste mulige transport til UNN-Tromsø dersom det er indikasjon for tidlig PCI. Det er viktig å unngå unødvendig tidstap i denne behandlingskjeden.

Kriterier for å være ECMO-utrykningskandidat:

  • Akutt livstruende hjertesvikt eller livstruende forværelse av kronisk hjertesvikt.
  • Pasienten er for ustabil til å overleve transport eller ECMO-utrykningsteamet kan nå pasienten betydelig raskere enn pasienten kan transporteres til UNN-Tromsø
  • Etter optimal volumbehandling og cardiovasoaktiv medikasjon har pasienten fremdeleshypotensjon utover akseptabelt nivå og
    • ekkocardiografisk forklaring på lavt cardiac output i form av regionale eller global veggbevegelsesforstyrrelser, akutt lungeemboli eller akutt klaffefeil og
    • tegn til endeorgan hypoperfusjon i form av oliguri, kalde ekstremitter, langsom kapillærfyling og påvirket kognitiv funksjon og
    • stigende laktat og fallende baseeksess

Hjertesvikten kan skyldes ischemi, arrytmi, klaffefeil, elektrolyttforstyrrelser, infeksjon, forgiftninger eller være ledd i en septisk tilstand. Reversible tilstander har best prognose, men ofte er genesen uklar, og da bruker vi ECMO som en bro til diagnostikk og prognostikk

Det er særlig trenden over tid vi er interessert i: Dersom pasientens tilstand ikke snur raskt i forhold til de overstående kriteriene etter iverksatt behandling er han kandidat for ECMO-behadling. Ta gjerne kontakt tidlig hvis pasienten viser gradvis forværring av tilstanden, slik at vi får tid til å organisere transport og iversette tiltak før pasienten går i hjertestans.

Få gjerne gjort en fersk ekkocardiografi med god beskrivelse av pasientens hemodynamiske problem og ta gjerne en serie med blodgasers før du tar kontakt med UNN. Dersom avdelingen din bruker PiCCO eller Swan-Ganz-kateter kan dette også gi verdifull informasjon om trenden i sykdomsutviklingen.

Det kan hende vi vil gi noen almenne råd om volumstyring, cardiovasoaktiv medikasjon og eventuell respiratorbehandling før vi tar endelig stilling til om pasienten trenger ECMO-behandling før transport eller om han kan transporteres med konvensjonelle ressurser.

cardiogenic shock
Antman EM, Braunwald E. Acute myocardial infarction. In: Braunwald E, Fauci A, Kasper D, et al, eds. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 15th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2001: 1395

Prognosen til disse pasientene avhenger av om den utløsende årsaken til hjertesvikten er reversibel. Ofte vil disse pasienten ha ischemisk utløst hjertesvikt og revaskularisering kan bedre funksjonen. Pasienter som har en endestadie hjertesvikt eller irreversible årsak til hjertesvikt har dårlig prognose dersom de ikke er kandidater for kronisk mekanisk hjerteavlastning eller transplantasjon.

SAVE-score kan gi en generell idè om prognosen til pasienten din. Fyll i de aktuelle verdiene og få ut et overlevelsesestimat.