Pasienten min har alvorlig lungesvikt

Pasienter med akutt innsettende eller akutt forværrelse av kronisk lungesykdom er kandidater for ECMO dersom man ikke oppnår tilfredstillende oksygenering og CO2-eliminasjon til tross for

  • FiO2 1,0
  • Platåtrykk på respirator over 30 cm H2O
  • Optimalisering av PEEP
  • Muskelblokkade
  • Bukleie

Det er særlig trenden i pasientens tilstand som er avgjørende for om det er indikasjon for ECMO. Dersom pasienten fortsetter å fallere til tross for iverksatte tiltak som skissert over trenger han kanskje ECMO.

Ta gjerne kontakt i god tid før disse grenseverdiene oppnås slik at vi får margin til å planlegge å gjennomføre en evnetuell transport med eller uten ECMO.

Ta gjerne et ferskt røntgen thorax og en CT thorax samt en serie med blodgasser før du tar kontakt med UNN. Merk deg også respiratorinnstillingene og hva som er gjort av respirator/pasient-optimalisering.

Akutte luftveisproblemer eller pneumothorax som gir utilfrestillende oksygenering og/eller ventilasjon er også indikasjoner for ECMO-behandling.

ECMO-behandling av lungesykdomer kan strekke seg over flere uker dersom grunntilstanden ikke er hurtig reversibel.

Dersom pasienten har nådd endestadiet av en progressiv lungelidelse og ikke er transplantasjonskandidat vil ikke ECMO-behandling forandre utfallet.

ARDS ECMO

Utfallet etter ECMO-behandling for akutt lungesvikt avhenger av alder, immunstatus, diagnose, sentranervøs funksjon og hvor alvorlig pasientens tilstand er på oppstarttidspunktet. For å få en generell idè om din pasients prognose kan du kalkulere RESP-score (1)

1. Schmidt M, Bailey M, Sheldrake J, Hodgson C, Aubron C, Rycus PT, et al. Predicting Survival after Extracorporeal Membrane Oxygenation for Severe Acute Respiratory Failure. The Respiratory Extracorporeal Membrane Oxygenation Survival Prediction (RESP) Score. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine [Internet]. American Thoracic Society; 2014 Jun;189(11):1374–82. Available from: http://dx.doi.org/10.1164/rccm.201311-2023OC